PRIVACIDADE


Responsable. Quen é o responsable do tratamento dos datos?
Identidade: O Xurelo Asmático
Domicilio social: Travesía Muíño do vento, 19, 2º
NIF: 47359678X
Teléfono: 660784685
Correo Electrónico: [email protected]
Contacto: Alicia Baña Castro
Nome do dominio: www.xureloasmatico.com


Finalidades. Con que finalidades tratamos os teus datos?
En cumprimento do disposto no Regulamento Europeo 2016/679 Xeral de Protección de Datos, informámosche de que trataremos os datos que nos facilitas para:

 • Xestionar a contratación de servizos que realices a través da Plataforma, así como a facturación e entrega correspondente.
  Remitir periodicamente comunicacións sobre servizos, eventos e noticias relacionadas coas actividades desenvolvidas por O Xurelo Asmático, por calquera medio (teléfono, correo postal ou email), salvo que se indique o contrario ou o usuario se opoña ou revogue o seu consentimento.
 • Remitir información comercial e / ou promocional relacionada co sector de servizos contratados e valor engadido para usuarios finais, salvo que se indique o contrario ou o usuario se opoña ou revogue o seu consentimento.
 • Dar cumprimento ás obrigacións legalmente establecidas, así como verificar o cumprimento das obrigacións contractuais, incluída a prevención de fraude.
 • Cesión de datos a organismos e autoridades, a condición de que sexan requiridos de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias.

Categorías de datos. Que datos tratamos?
Derivada das finalidades antes mencionadas, en O Xurelo Asmático xestionamos as seguintes categorías de datos:

 • Datos identificativos.
 • Metadatos de comunicacións electrónicas.
 • Datos de información comercial.

No caso de que o usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento destes e comprométese a trasladarlle a información contida nesta cláusula, eximindo a O Xurelo Asmático de calquera responsabilidade neste sentido.
No entanto, O Xurelo Asmático poderá levar a cabo as verificacións para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan, conforme á normativa de protección de datos.

Lexitimación. Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?
O tratamento de datos cuxo fin é o envío de boletíns periódicos (newslettering) sobre servizos, eventos e noticias relacionadas coa nosa actividade profesional baséase no consentimento do interesado, solicitado expresamente para levar a cabo devanditos tratamentos, de acordo coa normativa vixente.
Ademais, a lexitimación para o tratamento dos datos relacionados con ofertas ou colaboracións baséanse no consentimento do usuario que remite os seus datos, que pode retirar en calquera momento, aínda que iso pode afectar á posible comunicación de forma fluída e obstrución de procesos que desexa realizar.
Por último, os datos poderanse utilizar para dar cumprimento ás obrigacións legais aplicables a O Xurelo Asmático.

Prazo de Conservación dos Datos. Por canto tempo conservaremos os teus datos?
O Xurelo Asmático conservará os datos persoais dos usuarios unicamente durante o tempo necesario para a realización das finalidades para as que foron recolleitos, mentres non revogue os consentimentos outorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, manterá a información bloqueada durante os prazos legalmente establecidos.

Destinatarios. A que destinatarios se comunicarán os teus datos?
Os teus datos poderán ser accedidos por aqueles provedores que prestan servizos a O Xurelo Asmático, tales como servizos de aloxamento, ferramentas de mercadotecnia e sistemas de contido ou outros profesionais, cando dita comunicación sexa necesaria normativamente, ou para a execución dos servizos contratados.

O Xurelo Asmático, subscribiu os correspondentes contratos de encarga de tratamento con cada un dos provedores que prestan servizos a O Xurelo Asmático, co obxectivo de garantir que devanditos provedores tratarán os teus datos de conformidade co establecido na lexislación vixente.

Tamén poderán ser cedidos:

 • Ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado no caso de que exista unha obrigación legal.
 • A bancos e entidades financeiras, para o cobro dos servizos.
 • Ás Administracións públicas con competencia nos sectores de actividade, cando así o estableza a normativa vixente.

Seguridade da Información. Que medidas de seguridade implantamos para coidar os seus datos?
Para protexer as diferentes tipoloxías de datos reflectidos nesta política de privacidade levaranse a cabo as medidas de seguridade técnicas necesarias para evitar a súa perda, manipulación, difusión ou alteración:

 • Encriptación das comunicacións entre o dispositivo do usuario e os servidores de O Xurelo Asmático.
 • Encriptación da información nos propios servidores de O Xurelo Asmático.
 • Outras medidas que eviten o acceso aos datos do usuario por parte de terceiros.

Naqueles casos nos que O Xurelo Asmático conte con prestadores de servizo para o mantemento da plataforma que se atopen fóra da Unión Europea, estas transferencias internacionais están regularizadas atendendo ao compromiso de O Xurelo Asmático coa protección, integridade e seguridade dos datos persoais dos usuarios.


Dereitos. Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos e como podes exercelos?
Tes dereito a obter confirmación sobre se en O Xurelo Asmático estamos a tratar datos persoais que che concirnan, ou non.
Así mesmo, tes dereito a acceder aos teus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, poderás solicitar a limitación do tratamento dos teus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa túa situación particular, poderás oporte ao tratamento dos teus datos. O Xurelo Asmático deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Así mesmo, podes exercer o dereito á portabilidade dos datos, así como retirar os consentimentos facilitados en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Se desexas facer uso de calquera dos teus dereitos podes dirixirte a [email protected].

Por último, informámosche que podes dirixirte ante a Axencia Española de Protección de Datos e demais organismos públicos competentes para calquera reclamación derivada do tratamento dos teus datos persoais.

Modificación da política de privacidade
O Xurelo Asmático poderá modificar a presente Política de Privacidade en calquera momento, sendo publicadas as sucesivas versións no sitio web. En calquera caso, O Xurelo Asmático comunicará con previo aviso as modificacións da presente política que afecten ós usuarios a fin de que poidan aceptar as mesmas.

A presente Política de Privacidade atópase actualizada a data 30/4/2020 O Xurelo Asmático (España). Reservados todos os dereitos.

Se o desexas tamén podes consultar a nosa Política de Cookies

MENU